Tel 08-410 102 30

Våra tjänster

Leveransbesiktning
Leveransbesiktning utförs för en nyinstallerad anläggning för att kontrollera att anläggningen är utförd
enligt gällande regler (SBF-regler).

Revisionsbesiktning
Revisionsbesiktning är en årligt återkommande besiktning som utförs för att kontrollera att
anläggningen är uppdaterad efter ombyggnationer och att anläggningen i övrigt är i funktionsdugligt
skick.

Entreprenadbesiktning
Förbesiktning, slutbesiktning, garantibesiktning, särskild besiktning

Kapacitetsprov av vattenförsörjningar

-Förberedande kapacitetsprov. Om allmän vattenledning avses användas som vattentillopp ska
vattenavtappningsprov göras för att se om den kan leverera erforderligt tryck och flöde, antingen direkt
eller med tryckförhöjningspump.

-Fullständigt kapacitetsprov ska visa om tryck och flöde vid avtappningen uppfyller reglernas krav.

Intigritetsprov för gassläckanläggningar
Ett täthetsprov av ett rum eller en lokal skall göras för att fastställa vilka otätheter som
finns. Täthetsprovet är en viktig förutsättning för ett korrekt val av släckmedelsmängd.
Täthetsprovet är också ett underlag för att kunna bestämma kvarståendetiden.

Invändig kontroll av sprinklerrörnät
Invändig kontroll av rörnät till torrör- och förutlösningssystem skall ske efter högst 10 år från systemets
driftsättning. Därefter ska invändig kontroll ske med tidsintervall som fastställs utifrån resultaten från
den första kontrollen. Tidsintervallet får dock aldrig överstiga 25 år.

Invändig kontroll av rörnät till våtrörsystem skall ske efter högst 25 år från systemets driftsättning.
Därefter ska invändig kontroll ske med tidsintervall som fastställs utifrån resultaten från den första 
kontrollen. Tidsintervallet får dock aldrig överstiga 25 år.

Ramprogram för larm- och släckanläggningar
Beskrivning av omfattning, typ av system, riskklasser (sprinkler) i enlighet med gällande regelverk samt
eventuella krav från "kravställare" som bilaga till förfrågningsunderlag.

Åtgärdsprogram för undvikande av onödiga larm
Genomgång med anläggningsägare där problem förekommer/förekommit för att ta fram förslag till
lösningar som förebygger framtida problem.

Kund- och objektsanpassad utbildning för anläggningsskötare brandlarm och sprinkler

Anmäl intresse till utbildning@mpa.nu  så kontaktar vi er

Anläggningsskötaren för sprinkler skall ha kunskap om:
- sprinklersystemets funktion
- funktion och skötsel av ingående komponenter
- innebörden av avsnitt 20 i SS-EN 12845
- sprinklersystemets omfattning
- de sprinklerskyddade lokalerna och deras användning
- säkerhetsföreskrifter och övriga brandskydd för de sprinklerskyddade lokalerna

Anläggningsskötare skall även ha en viss kännedom om
- allmän brandkunskap och förebyggande brandskyddsarbete
- krav och regelverk för sprinklersystem

Anläggningsskötare som skall utföra kvartals- och halvårskontroller skall uppfylla grundkraven samt
erhålla kunskap om bedömning av förändringar i verksamheten som kan påverka riskklassificeringen.

Anläggningsskötare som utför kvartals- och halvårskontroller skall minst vart tredje år genomgå en
uppdateringsutbildning om minst 1 dag.

Riskanalyser och förslag till åtgärder
Genomgång av verksamhet med tillhörande risker för förslag till nyinstallationer/förbättringar av
brandlarm/sprinkler/gassläckinstallationer

Granskning av installationshandlingar och brandskyddsdokumentation m.m.
Utföres mot gällande regelverk samt krav från "kravställare"Huvudkontor
  Filialer
         
Stockholm
Månskärsvägen 9, plan 4
141 75 kungens Kurva
Tel 08-410 102 30
Fax 08-722 39 40

Org. nr 556091-9226

 
Örebro
Storängsgatan 23B
702 25 Örebro
Tel 08-410 102 37
Fax 019-26 98 22

 
Norrköping
Lagersbergsvägen 8
602 09 Norrköping
Tel 08-410 102 41


 
Sundsvall
Rockagatan 16
861 39 Bergeforsen
Tel 08-410 102 47


  
Leksand
Näckens väg 1
793 35 Leksand
Tel 08-410 102 43


 
.


 

Producerad av Camero
Cookies